Narva 6. Kool

Tugisüsteem
 • Tugisüsteem
  Õpilaste toetamiseks, õpiabi osutamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks tegutseb koolis kooliõppekavas kirjeldatud süsteemne ja kompleksne struktuur, mille efektiivsus tagatakse struktuuri koostisosade vahetu koostööna.
  Õpilaste toetamise ja õpiabi osutamise struktuuri eesotsas on koolipsühholoog.

  • Tugispetsialist
   • Koolipsühholoog
   • Koolipsühholoogi töö on lapse isiksuse kujundamine ja arendamine juhindudes riikliku õppekava üldosas ära toodud pädevustest; õpilastele psühholoogilise abi osutamine, õpilaste psühholoogiline toetamine õppe- ja kasvatustöö protsessis; vajadusel õpilaste, vanemate, õpetajate nõustamine.
    Kontaktid ja vastuvõtuaeg :
    Natalia Anokhina

    Vastutus
    1.Teeb koostööd sotsiaalpedagoogiga koolikohustuse täitmise tagamisel, aitab õpilastel koolikohustuse täitmisega tekkinud psühholoogiliste probleemide lahendamisel;
    2. On tugiisikuks õpiraskuste tõttu individuaalõppekava järgi õppivatele õpilastele, vajadusel aitab, suunab, nõustab õpilasi, kontrollib individuaalõppekava täitmist;
    3.Teeb tihedat koostööd klassijuhatajatega: informeerib klassijuhatajaid ja aineõpetajaid probleemsete õpilastega toimetulekuks laste privaatsust kahjustamata; annab tagasisidet klassijuhatajatele nende klassi probleemidest, võimalikest lahendustest ja jagab soovitusi probleemide lahendamiseks;
    4. Teeb koostööd aineõpetajatega: nõustab õpetajaid, aitab ja suunab õpilasi; osutab õpiabi neile õpilastele, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita õppekava nõudeid ja kes vajavad õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust;
    5. Nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt (klassides): abistab valikute ja otsuste tegemisel, eneseteadvuse kujundamisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, õpioskuste omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist väljatulemisel;
    6. Nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
    7. Aitab õpetajatel tunnis tekkinud konfliktsituatsioonide lahendamisel, kriisisituatsioonidest väljumisel; vajadusel ja kooskõlastatult aineõpetaja või direktori asetäitjaga õppe- ja kasvatustöö alal külastab tunde;
    8. Nõustab õpilasi elu-, kutse-, haridustee valikul;
    9.Tegeleb koolis vajaliku preventsiooniga; korraldab preventiivseid infotunde kaasates vajadusel spetsialiste teistest haridus- ja meditsiiniasutustest ning sotsiaalhoolekandesüsteemist;
    10. Teeb koostööd teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga, suunates õpilasi vajadusel sinna abi saamiseks; suunab vajadusel õpilase (vanematega/seaduslike esindajatega kooskõlastatult) teiste spetsialistide poole spetsiifilisema abi saamiseks;
    11. Vastavalt vajadusele ja vanemate/seaduslike esindajate nõusoleku olemasolul uurib õpilasi nende võimete või psühholoogiliste probleemide kindlakstegemisel, täidab õpilase vaatluskaardi ning muid dokumente, mis on vajalikud õpilase parandusõppele viimisel või nõustamiskomisjoni suunamisel;
    12. Vstavalt vajadusele või vastuseks politsei või sotsiaalabiameti järepärimistele koostab õpilaste iseloomustused;
    13. Iga õppeaasta alguses korraldab koostöös eripedagoogiga esimeste klasside õpilaste vaatlust, vestleb vanematega/seaduslike esindajatega 1.klasside õpilastele vajaliku psühholoogilise abi osutamiseks, õppetöös toetamiseks ning õpiraskuste tekkimise ennetamiseks; vestluste ja vaatluste tulemuste analüüsi põhjal nõustab vanemaid/seaduslikke esindajaid ja klassiõpetajat;
    14. Kasutab oma töös adekvaatselt valitud diagnostika- ja teraapiameetodeid, kaitstes abivajaja privaatsust, hoides saladuses diagnostika ja nõustamise käigus saadud andmed;
    15. Planeerib oma tegevus poolaastate kaupa, kooskõlastab oma töökava sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogiga, esitab esimese poolaasta töökava kinnitamiseks direktorile 15.septembriks, teise poolaasta töökava 15.jaanuariks; õppeperioodi lõpul esitab direktorile kirjaliku aruande, kus näidatakse õpiabi osas tehtud tööd ja selle tulemusi.