Narva 6. Kool

Esmaabi osutamine

Esmaabi osutamine
Sageli juhtub, et kiirabi või päästeamet ei jõua kiiresti ja õigel ajal sündmuskohale.
Seetõttu on ülimalt oluline osutada erinevates ekstreemolukordades kannatanutele esmaabi ning seeläbi nende tervist ja elu hoida. Esmaabi osutamisel on õnnestumise peamiseks tingimuseks läheduses viibinud inimese teadmised ja praktilised oskused. Täna, 21. novembril toimus 4a, 5a, E1 ja E2 klassi õpilastele Terviseprogrammi raames koolitus "Esmaabi andmine".
Eesmärk: tutvustada õpilastele esmaabi võtteid lõikehaavade, marrastuste, põletuste, verevalumite korral.
Ülesanded:
• Kinnistada igapäevases elus ohutu käitumise põhireeglid.
• Viia lasteni, et esmaabi osutamine võib päästa inimese elu ja tervist.
• Viia lasteni, et ekstreemelukordades on vaja helistada kiirabisse ja päästeametisse.
• Kujundada soovi olla terve, vastutustunnet isikliku ohutuse eest, soovi aidata.
• Aidata kaasa paaristöötamise oskuse, lähedase abistamise tunde arendamisele.
Eesti Punase Risti Narva seltsi spetsialist Anna Karina selgitas ja näitas lastele, kuidas õigesti esmaabi osutada, sidemeid teha ja kuidas on vaja tegutseda enne medtöötajate saabumist.

Оказание первой доврачебной помощи
Не редки случаи, когда скорая помощь или служба спасения не могут быстро и своевременно приехать на место происшествия.
Поэтому чрезвычайно важно, оказать первую помощь пострадавшим в различных экстремальных ситуациях и тем самым сохранить им здоровье и жизнь. А основным условием успеха при её оказании являются знания и практические навыки, оказавшегося рядом человека. И сегодня, 21 ноября для учеников 4а, 5а, Е1 и Е2 классов состоялось обучение по программе Здоровье - « Оказание первой доврачебной помощи».
Цели: познакомить учащихся с элементарными приёмами оказания первой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, ожогах, ушибах.
Задачи:
• Закрепить основные правила безопасного поведения в повседневной жизни.
• Довести до понимания детей, что оказанная первая доврачебная помощь может спасти человеку здоровье и жизнь.
• Довести до понимания детей, что в экстренных случаях нужно звонить в скорую помощь и службу спасения.
• Воспитывать желание быть здоровым, чувство ответственности за личную безопасность, желание оказать помощь.
• Способствовать воспитанию умения работать в парах, чувства взаимопомощи ближнему.
Специалист Нарвского общества ЭККП - Анна Карина объяснила и наглядно показала ребятам, как правильно оказать первую помощь, сделать перевязки и как необходимо действовать до прибытия медицинских работников.
21-11-2022