Narva 6. Kool

Kooli üritus „Emakeelepäev“
Kooli üritus „Emakeelepäev“ 14.03.2019
Käesoleva ürituse eesmärgiks oli tutvustada õpilastele Eestis 14.märtsil tähistatavat päeva – Emakeelepäeva. Aidata õpilastel näha ja tunnetada eesti ja vene emakeele ammendamatuid võimalusi, vajadust õppida võõrkeeli, laiendada oma silmaringi.
Kontserdil kasutati multimeedia esitlusi: K.J.Peterson (eesti keeles esitas Ilona Solovjova, 9а), «Slaavi kirjakeele päev» (Stanislav Kapaljov ja Aleksei Ahu, 8b), «Rahvusvaheline emakeelepäev» (inglise keeles Polina Vinogradova, 9а).
Kõlasid tuntud kirjanike ütlused vene keele kohta (8b klassi õpilased – Artjom Pozevalov, Stanislav Kapaljov, Aleksei Ahu; 7b – Jelizaveta Vinogradova); A.Haava luuletused «Emakeel» eesti ja vene keeles (Darja Strigun ja Aljona Koptšikova, 8b klass); L.Koidula luuletus eesti keeles «Kodu» (Darja Tšernavina, 8а), idioomid inglise ja vene keeles (Poina Vinogradova ja Darja Martšenkova, 9а).
Toimus viktoriin 5-6 ja 7-9 klasside õpilastele emakeele tundimise kohta (viktoriini juhtid Artjom Pozevalov ja Jelizaveta Vinogradova. Demonstreeriti filme, mille lõid ja milles osalesid lapsed ise eesti je inglise keelsetes dialoogides (5-9 klasside õpilased).
Kuulutati välja rahvusvahelise mängu-konkursi „Vene karupoeg – keeletundmine kõikide jaoks“ auhinnalised kohad . Sel õppeaastal osales konkursil meie koolist 26 õpilast 2-7 klassidest, Eestis – 1024 õpilast, kokku 1,5 miljonit osalejat:
Ratmir Boldõrev, 2а klass, saavutas 1.koha koolis ja 2.koha linnas.
Jelizaveta Vinogradova, 7b klass, – 1.koht linnas ja 1.koht Eestis.
Samuti toimus koolis digitaalne inglise keele olümpiaad, в kus osalesid 6-7 klasside ja 8-9 klasside õpilased. Kokku 45 inimest. Kohad jagunesid järgmiselt, 6-7 klassides:
Daniil Mikelin, 7а klass – 1.koht
Ileana Massarnovskaja ja Daniil Jelissejev 6а klassist jagasid 2.kohta
3.koht Jelizaveta Vinogradoval.
8-9 klassides:
1.kohta jagasid Ilona Solovjova 9a ja Rman Gurõljov 8b klassist.
2. koht Polina Rõbakova, 8a klass.
3.koht Esmeralda Beletskaite, 8b klass.
4.koht Daniil Blitsõn, 8a klass.
5.koht Artjom Pozevalov, 8b klass.
Kõlasid laulud eesti, vene ja inglise keeles 9a klassi õpilastelt Polina Vinogradovalt ja Anastassia Fjodorovalt. Ürituse tehnilisele korraldusele aitas kaasa Anastassia Lõsjannikova 9a klassist, kontserdi juhid olid 6a klassi õpilased Polina Kurakina ja Daniil Jelissejev.
Sooviksin tänada õpilaste ettevalmistuse eest ning kontserdi numbrite eest eesti, inglise ja vene keele õppetajaid: V.Burakova, N.Juhhimenko, P.Krivonoi, S.Sirnask, T.Jakovleva, S.Savitševa, J.Nikolina, L.Mironova.

I.Uskova
Ürituse korraldaja
vene keele ja kirjanduse õpetaja


Школьное мероприятие "День родного языка" 14.03.2019
Целью данного мероприятия было познакомить учащихся с праздником, который отмечается 14 марта в Эстонии – с Днём родного языка. Помочь учащимся увидеть и почувствовать неисчерпаемые возможности эстонского и русского родного языков, необходимость изучать иностранные, расширить свой кругозор.
В концерте были использованы мультимедийные презентации: о К.Я.Петерсене (на эстонском языке представила Илона Соловьева, 9а), «День славянской письменности» (Капалев Станислав и Аху Алексей, 8б), «Международный день родного языка» (на английском языке, Виноградова Полина, 9а).
Звучали высказывания о русском языке известных писателей (учащиеся 8Б - Позевалов Артём, Капалёв Станислав, Аху Алексей; 7Б - Виноградова Елизавета); стихотворения А.Хаавы «Родной язык» на эстонском и русском языках (Стригун Дарья и Копчикова Алена, 8б класс) ; стихотворение на эстонском языке Л.Койдулы «Родной дом» (Чернавина Дарья, 8а), идиомы на английском и русском языках (Виноградова Полина и Марченкова Дарья, 9а).
Была проведена викторина для 5-6 и 7-9 классов на знание родного языка (ведущие Позевалов Артём и Виноградова Елизавета), были продемонстрированы фильмы, которые создавали и в которых ребята сами участвовали в диалогах на английском и эстонском языках (учащиеся с 5 по 9 классы).
Были озвучены призеры международной игры-конкурса "Русский медвежонок - языкознание для всех". В этом учебном году в конкурсе из нашей школы приняли участие 26 человек со 2 по 7 класс, по Эстонии – 1024 человека, а всего 1,5 миллиона участников:
Болдырев Ратмир, 2а класс, занял 1 место в школе и 2 место в городе.
Виноградова Елизавета, 7б класс, – 1 место в городе и 1 место в Эстонии.
Также в школе проходила дигитальная олимпиада по английскому языку, в которой приняли участие ученики 6-7 классов и 8-9 классов. Всего 45 человек. Места распределились следующим образом, в 6-7 классах:
Даниил Микенин, 7а класс – 1 место
Масарновская Илеана и Елисеев Даниил,6а класс разделили 2 место
3 место - у Елизаветы Виноградовой.
в 8-9 классах:
1 место разделили Илона Соловьева, 9а, и Родион Гурылев, 8б.
2 место – Полина Рыбакова,8а.
3 место – Эсмиральда Белецкайте,8б.
4 место – Даниил Блицын, 8а.
5 место – Артем Позевалов, 8б.
Звучали песни на эстонском, русском и английском языках в исполнении Виноградовой Полины и Федоровой Анастасии, 9а. Помогала в технической организации мероприятия Лысянникова Анастасия, 9а, а ведущими концерта были ученики 6а класса - Куракина Полина и Елисеев даниил.

Хочется выразить благодарность за подготовку учащихся и номеров для школьного концерта учителям эстонского, английского и русского языков: Бураковой В.В., Юхименко Н.В., Кривоной П.В., Сирнаск С.К., Яковлевой Т.В., Савичевой С.А., Николиной Ю.Н., Мироновой Л.В.

Ускова И.В.
Организатор мероприятия, учитель русского языка и литературы

14-03-2019