Narva 6. Kool

Õnnitleme võitjaid!
Õnnitleme võitjaid!
Juba 3ndat aastat järjest osalevad meie kooli õpilased aktiivselt rahvusvahelises konkursis «Vene karupoeg – keeleoskus kõikidele», millel on iga-aastaselt üle kahe miljoni osaleja kogu maailmas.
Huvi konkursi vastu kasvab aastast aastasse. Konkurss on kõigile kättesaadav, kuna toimub otse kooliseinte vahel, ning õpilastel on võimalus võistelda koolist, linnast, regioonist kaugele väljaspoole ulatuvates raamides. Ülesanded on orienteeritud mitte ainult reeglite mehaanilisele tundmisele, pigem loogikale, üldkultuurile, vahetevahel ka huumoritajule. Tuleb arvesse võtta, et kõik vene keele ülesanded olid jagatud klasside vahel ning iga soovija sai osaleda. Antud konkursi põhieesmärgiks on näidata vene keele ilu ja rikkust, muuta arusaama kui formaalsest ja igavast kooli õppeainest.
Rahvusvahelises konkursis osales üle 1100 õpilase üle Eesti, sealhulgas 27 õpilast meie koolist.
Ettevalmistus nõudis nii õpetajatelt kui ka lastelt nii vaimseid kui ka ajalisi pingutusi. Vaatamata sellele, et õppekava on äärmiselt intensiivne, aitasid õpetajad lastel aegsasti kohanduda konkursi formaadiga, tüüpülesannetega, seepärast proovisid lapsed terve kuu jooksul oma jõudu., lahendades möödunud aastate ülesandeid.
Konkursi tulemuste põhjal soovime ära märkida 7B klassi õpilase Jelizaveta Vinogradova, kes oma eakaaslaste grupis sai 1. koha (111 palli) kõigis kolmes nominatsioonis – Eestis, linnas ja koolis (õpetaja L.V.Mironova).
Samuti õnnitleme 2A klassi õpilast Ratmir Boldõrevi. Saadud pallide arvu (61 palli) poolest näitas ta eakaaslaste seas teist-kolmandat (2-3) tulemust Eestis, esimest-teist (1-2) tulemust linnas ja esimest tulemust koolis (õpetaja O.Morozova).
Tahaks uskuda, et antud konkursil osalemine muutub meie kooli heaks traditsiooniks.
Täname Narva 6.kooli õpilasi ning õnnitleme südamest meie võitjaid!

Поздравляем победителей!
Уже 3-й год подряд учащиеся нашей школы принимают активное участие в международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», который ежегодно насчитывает более двух миллионов участников по всему миру.
Интерес к конкурсу растёт год от года. Конкурс доступен, поскольку проводится прямо в стенах родной школы, а учащиеся получают возможность соревноваться в масштабе, далеко выходящем за рамки школы, города, региона. Задания ориентированы не столько на механическое знание правил, сколько на логику, общую культуру, а порой и на чувство юмора.Стоит учесть, что все задания по русскому языку были разбиты по классам, каждый желающий смог принять участие.
Главная цель данного конкурса – показать красоту и богатство русского языка, преодолеть впечатление о нём как формальном и скучном школьном предмете.
В международном конкурсе приняли участие свыше 1100 учащихся из Эстонии, в том числе 27 учеников из нашей школы. Подготовка потребовала от педагогов и ребят как умственных, так и временных затрат. Несмотря на то, что учебная программа крайне интенсивная, учителя заранее помогали детям адаптироваться к формату конкурса, типовым заданиям, и поэтому целый месяц ученики пробовали свои силы, решая задачи прошлых лет.
По результатам конкурса хотим отметить ученицу 7Б класса Виноградову Елизавету, которая в группе своих сверстников заняла 1 место (111 баллов) во всех трёх номинациях – в Эстонии, в городе и в школе (учительЛ.В.Миронова)
А также поздравляем ученика 2А класса Болдырева Ратмира. По количеству набранных баллов (61 балл) он, в группе сверстников, показал второй-третий (2-3) результат в Эстонии, первый-второй (1-2) результат в городе и первый результат в школе (учитель О.Г.Морозова ).
Хочется верить, что участие в данном конкурсе станет доброй традицией для нашей школы.
Благодарим учащихся Нарвской школы №6 за участие и от души поздравляем наших победителей!


26-02-2019