Narva 6. Kool

Ürituse „Tutvumine õpilasesinduse tegevusega“ anketeerimise tulemused
Ürituse „Tutvumine õpilasesinduse tegevusega“ anketeerimise tulemused
5.septembril toimus aulas üritus „Tutvumine õpilasesinduse tegevusega“ 6.-9.-ndatele klassidele .
Tagasisidena töötas õpilasesindus välja ankeedid ning viis läbi küsitluse üritusel osalejate seas. Tagasiside lubas määrata kindlaks õpilasesinduse töö taseme meie koolis 2017-2018 õppeaasta kohta. Siin ongi tagasiside tulemused:
Möödunud õppeaasta eest hindasid õpilased õpilasesinduse tööd heaks (98%)
Esitatud esitlusmaterjal oli arusaadav (100%)
Kõik vastasid ühehäälselt, et õpilasesindus on võimalus realiseerida oma loovideid kooli ühiskondlikus elus, arendades samaaegselt juhtimisoskuseid.
Õpilased on valmis saama õpilasesinduse liikmeks ning realiseerida oma loomingulisi võimeid (48%)
Kõikidele ürituse osalejatele oli arusaadav info eelseisvatest valimistest noorteparlamendi 11. koosseisu.
Osalejad on valmis olema kandidaadiks noorteparlamendi valimistel (30%)
Sel aastal on õpilasesinduse meeskonnal samuti eesmärgiks kasutada mitmekesiseid töövorme, õigust iseseisvusele, loomingule, otsingutele. Ning just need on kajastatud selle aasta sloganis, mis kõlab järgmiselt «Loo, otsi, fantaseeri julgelt – Otsitakse ebatavalist ideed!“

Итоги анкетирования мероприятия «Знакомство с деятельностью УП»
5 сентября в актовом зале состоялось мероприятие «Знакомство с деятельностью УП» для учащихся 6-9 классов.
В результате обратной связи, командой ученического представительства были разработаны анкеты и проведен опрос среди участников мероприятия, который позволил определить уровень работы УП в нашей школе за 2017-2018 учебный год. И вот его результаты:
За прошлый учебный год ученики оценили работу УП-хорошо (98%)
Предоставленный презентационный материал был понятен (100%)
Все единогласно ответили, что УП-это возможность реализовать свои творческие идеи в общественной жизни школы, одновременно развивая управленческие навыки.
Ученики готовы стать членом УП и реализовать свои творческие способности (48%)
Всем участникам мероприятия была понятна информация о предстоящих выборах в 11-й созыв молодежного парламента.
Учащиеся школы готовы стать кандидатом в молодёжный парламент (30%)
В этом году команда УП так же нацелена использовать разнообразные формы работы, право на самостоятельность, творчество, поиск. И именно они отражены в слогане этого года, который звучит как «Твори, ищи, фантазируй смелее – Поиск идет необычной идеи!»


06-09-2018