Narva 6. Kool

Projekt „Sportlik restart“

Projekt „Sportlik restart“
Vabariiklik programm – Liikuma kutsuv kool

Projekti idee: tõsta sinu ja minu elukvaliteeti füüsilise aktiivsuse ning massispordi kaudu, kujundada aktiivse elu kultuuri.
Projekti idee: tõsta sinu ja minu elukvaliteeti füüsilise aktiivsuse ning massispordi kaudu, kujundada aktiivse elu kultuuri.
Projekti realiseerimine – 2023.a jaanuar, veebruar ja märts
Läbiviimise koht: spordisaal, aula, koolihoov
Eesmärgid:
1. Tervisliku eluviisi propageerimine
2. Külmetushaiguste profülaktika
3. Kasvatada armastust spordiga tegelemise vastu
4. Huvi ja püüdlus tervisliku eluviisi poole
5. Mängulises vormis arendada uusi omadusi - jõudu, osavust, kiirust, liigutuste koordinatsiooni. Kujundada liikumisoskust.
6. Arendada liigutuste loomingulisust ning väljendusrikkust
7.Aktiivse elupositsiooni kujundamine omaenda füüsilise arengu suhtes spordiürituste korraldamisse osalejate kaasamise kaudu.
Ülesanded:
-äratada õpilaste huvi spordiga tegelemise vastu
- kasvatada armastust spordi ning tervisliku eluviisi vastu
-spordi ning kehalise kasvatuse populariseerimine 1-9 klasside õpilaste seas
- kaasabi lapse harmoonilisele füüsilise ja vaimsele arengule
- kehalise kasvatuse põhiteadmiste, oskuste ja harjumuste arendamine
- õpilastele talviste spordialade tutvustamine
Eeltöö.
Projekti korraldamiseks tehakse eeltöö:
- lastega lepitakse kokku käitumisreeglid, samuti inventari kasutamise reeglid
- kehalise kasvatuse tundides valmistatakse lapsed praktiliselt ette võistlustel kasutatavate kehalise kasvatuse teatud elementide sooritamiseks
-töötada välja ürituse plaan, kaasates õpilasi
-koordineerida klassijuhatajate tööd spordiürituse ettevalmistamisel
- viia läbi informatiivne töö õpilaste ja klassijuhatajatega
-valmistada aukirjad
Aktuaalsus: Saabunud aasta on Eestis kuulutatud Liikumisaastaks. Kaasaaegses ühiskonnas esitatakse inimesele, sh ka lapsele ning tema arengu tasemele üha kõrgmaid nõudmisi. Ei ole vajadust tõendada, et edukas laps on ennekõike terve laps. Laste viibimine värskes õhus on nende füüsilise arengu jaoks samuti tähtis. Tunnid õues, koos mängude ning teatejooksudega on kasulikud ja huvitavad.
Oodatav tulemus:
1. Ootame huvi suurenemist spordi, tervisliku eluviisi vastu.
2. Laste füüsilise, ning siit ka vaimse ja sotsiaalse tervise taseme tõus.
3. Liikumiskultuuri arendamine.
4. Laste isiklik huvi enda sportliku arengu vastu.
5. Õpilastest saavad ürituse läbiviimise korraldajad.
6. Õpilaste liidriomadused arenevad.
7. Klassikollektiivide arenemine.
8. 1-9 klasside õpilaste hõlmamine.
9. Lapsevanemate kaasamine.
10. Laste haigestumise taseme vähenemine.
11. Koolis ja perekonnas tervislikueluviisi kujundamine.
12. Teadliku suhtumise kujundamine enda tervise ja kehalise kasvatuse vastu.
13. Talviste spordialade populariseerimine.
14. Meelespea või käitumisjuhendi koostamine talvel värskes õhus toimuvate tundide ajal.

Проект «Спортивная перезагрузка»
Республиканская программа - Школа, призывающая к движению.

Проектная идея: повысить качество твоей и моей жизни через физическую активность и массовый спорт, сформировать культуру активной жизни.
Реализация проекта - январь, февраль, март 2023 года
Место проведения: спортивный зал, актовый зал, школьный дворик
Цели:
1. Пропаганда здорового образа жизни
2. Профилактика простудных заболеваний
3. Воспитывать любовь и приобщать к занятиям спортом
4. Интерес и стремление к здоровому образу жизни
5. В игровой форме развивать основные качества – силу, ловкость, быстроту, координацию движений. Формировать двигательные навыки.
6. Развивать творчество и выразительность движений.
7.Формирование активной жизненной позиции в отношении собственного физического развития через привлечение учащихся к организации спортивных мероприятий.
Задачи:
-заинтересовать учеников заниматься спортом
-прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни
- популяризации спорта и физической культуры среди учеников 1-х-9-х классов
- содействие гармоничному физическому и умственному развитию ребенка
- развитие основных знаний, умений и навыков физического воспитания
- знакомство учеников с зимними видами спорта
Предварительная работа.
Для организации проекта проводиться предварительная работа:
- с детьми оговаривается правила поведения, а так же правила обращения с инвентарем
- на занятиях физического воспитания с детьми проводиться практическая работа в подготовке детей к выполнению определенных элементов физического воспитания, используемых в соревновании
-разработать план мероприятия с привлечением учащихся
-скоординировать работу классных руководителей по подготовке к спортивному мероприятию
- провести информационную работу с учащимися и классными руководителями
-изготовить грамоты
Актуальность:
Наступивший год объявлен в Эстонии - Годом движения. И в современном обществе предъявляются все более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к уровню его развития. Нет необходимости доказывать, что успешный ребенок - это в первую очередь здоровый ребенок. Пребывание детей на свежем воздухе, так же имеет большое значение для физического развития. А уроки на улице, с играми и эстафетами будут полезны и интересны.
Ожидаемый результат:
1. Ожидаем повышение интереса к спорту, здоровому образу жизни.
2. Повышение уровня физического, а отсюда – психического и социального здоровья детей.
3. Развитие культуры движений.
4. Личностный интерес детей к своему спортивному росту.
5. Учащиеся становятся организаторами проведения мероприятия.
6. Развиваются лидерские способности учащихся.
7. Развитие классных коллективов.
8. Охват учащихся 1-9 классов.
9. Привлечение родителей.
10. Снижение уровня заболеваемости детей.
11. Формирование здорового образа жизни в школе и семье.
12. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре.
13. Популяризация зимних видов спорта
14. Создание памятки или инструкции по правильному поведению во время занятий в зимнее время года на свежем воздухе.


20-01-2023