Narva 6. Kool

Lõpetage vägivald!

Lõpetage vägivald!
2. novembril toimus 9.a klassi õpilastele tund teemal “Vägivald lähisuhete algfaasis”, mille viis läbi ohvriabitöötaja Anastassia Belova
Ürituse eesmärk: teadvustada noorukitele julmuse, vägivalla mõistet, selle ennetamise võimalusi, ohvrit kaitsvaid seaduseid. Ülesanded: avada mõistete "vägivald", "julmus", "konflikt" tähendust, kujundada eakaaslaste seas negatiivset suhtumist julmuse ja vägivalla ilmingutesse, oskust neile vastu seista.
Vägivalla probleem on praegu üks aktuaalsemaid. Õpilased arutlesid tunnis ja vastasid järgmistele küsimustele:
Mis on vägivald, millised vägivalla liigid ja vormid on olemas?
Kus on vägivald kõige levinum?
Kes võib saada vägivalla ohvriks?
Milline võiks olla olukorra tagajärg?
Ürituse lõpus tehti kokkuvõtted, analüüsiti olukordi ja leiti lahendusteed

«Стоп насилие!»
2 ноября для учеников 9а класса был проведен урок на тему «Насилие в начальной фазе близких отношений», который провела Анастасия Белова - специальный помощник жертвам насилия.
Цель мероприятия: донести до подростков понятие о жестокости, насилии, о возможностях его предотвращения, о законах, защищающих жертву.
Задачи: раскрыть значение понятий «насилие», «жестокость», «конфликт», воспитывать отрицательное отношение к проявлениям жестокости и насилия среди сверстников, умение противостоять им.
Проблема насилия является сейчас одной из актуальных. Во время урока ученики обсудили и ответили на вопросы:
Что такое насилие, какие виды и формы насилия существуют?
Где чаще всего встречается насилие?
Кто может стать жертвой насилия?
Каким может быть исход ситуации?
В завершении мероприятия были подведены итоги, проанализированы ситуации и найдены пути выхода из них.


02-11-2022